Open Call

“Open Call”
Matej Al-Ali and Tomáš Moravec, curator: Petr Dub, Gallery Weltecho, Chemnitz, Germany
3/8/2013 – 30/8/2013

Open Call is inspired by globally recognizable format of institutional calls for the creation of artworks or exhibitions „custom made“ for the commissioner. The projects builds on the thematic unit of the Gallery Weltecho for 2013 sub-titled Pfadfinder, but simultaneously it points out the problematic interface of contemporary international art and partial loss of authorial freedom within the rules of artistic operation. However, the conceptual answer in this case does not lie in institutional critique or, on the contrary, reflexive self-defence in the form of benevolent loose cooperation of a curator with artists – friends.

The project limits the list of rules and regulations that condition the final form of exposed artworks. The authors are restricted in the planned installation by six key rules in total thematizing concepts as, for instance, dimension, target audience or copyright. Reduction of the creative field emphasizes the search for the content part of the whole year’s program of the Gallery Weltecho. This year´s theme of search and exploration is understood by Al-Ali and Moravec as study of the basic qualities of search. Through the revision of the relation between the measure of a human figure and the surrounding world, they undertake a playful tour in which they exchange traditional artistic disciplines for the demonstration of human capability to identify verified physical phenomena behind an abstract message.

The authors´ videos and objects are manifestations of „basic research“. The „applied“ is left exclusively to the viewers. They themselves go beyond the drill of site specific cooperation and for the first time work together on a broader cycle of works that could be transferred into various galleries. The result of this constellation is not the constant negotiation of authors with gallery situation but defragmented installation paraphrasing main principles of scouting or, better, its idealistic background. The authors test legitimacy of graphic use of iconographic concepts (watch, flag, rope, etc.) and capacity of manipulation of a viewer through optical illusion. In an effort to escape from the curators‘ dictate they test the fragile border between ideals, ideology and demagogy. They practice diplomacy whose aim is not to push one´s own interests but rather the search for something that we may call collective sharing of authenticity.

text Petr Dub (excerpt from press release)

photo Zdenek Porcal

 

“Open Call”
Matej Al-Ali a Tomáš Moravec, kurátor: Petr Dub, Galerie Weltecho, Chemnitz, Německo
3/8/2013 – 30/8/2013

Open Call vychází z globálně rozpoznatelného formátu institucionálních výzev k vytvoření uměleckých děl či výstav „na zakázku“ vyhlašovatele. Projekt staví na tematickém celku Galerie Weltecho pro rok 2013 s podtitulem Pfadfinder, ale zároveň upozorňuje na problematický interface současného mezinárodního umění a na dílčí ztrátu autorské svobody v rámci pravidel uměleckého provozu. Koncepční odpovědí však v daném případě není institucionální kritika nebo naopak reflexní sebeobrana v podobě benevolentní rozvolněné spolupráce kurátora s umělci – přáteli. Projekt tak vymezuje seznam sebraných pravidel a regulací podmiňujících výslednou podobu vystavených artefaktů.

Autoři jsou v plánované instalaci omezeni celkem šesti klíčovými pravidly tematizují pojmy jako například rozměr, cílový divák nebo práva autora. Zúžení tvůrčího pole klade důraz na hledání obsahové stránky  celoročního programu Galerie Weltecho. Letošní téma průzkumu a objevování proto Al-Ali a Moravec uchopují jako nauku o základních kvalitách objevování. Prostřednictvím revize vztahu mezi měřítkem lidské postavy a okolního světa, podnikají hravé turné, ve kterém mění tradiční umělecké disciplíny na demonstraci lidské schopnosti identifikovat za abstraktním sdělením ověřené fyzikální jevy.

Videa a objekty autorů jsou projevy „základního výzkumu“. Ten „aplikovaný“, nechávají výhradně na divákovi. Sami pro sebe překračují ověřený dril site specific spolupráce a poprvé společně pracují na širším cyklu děl přenosném do různých výstavních prostor. Výsledkem této konstelace není průběžné vyjednávání autorů s galerijní situací, ale defragmentovaná instalace parafrázující hlavní principy skautingu či ještě lépe jeho myšlenkového pozadí. Autoři testují legitimnost grafického využití ikonografických pojmů (hlídka, vlajka, lano, ad.) a kapacitu manipulace diváka skrze optickou iluzi. Ve snaze uniknout kurátorskému diktátu pokoušejí křehkou hranici mezi ideály, ideologií a demagogií. Praktikují diplomacii, jejímž cílem není prosazení vlastních zájmů, ale hledání čehosi, co můžeme nazvat kolektivním sdílením autentičnosti.

text Petr Dub (výňatek z tiskové zprávy)

photo Zdenek Porcal

Installation view / pohled do instalace

Installation view / pohled do instalace

Installation view / pohled do instalace

installation view / pohled do instalace


05 copy 06 copy 07 copy 08 copy 09 copy 09B copy 10 copy 11 copy